Algemene verkoopvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele banden in het kader van de online verkoop via de “E-Boetiek van Pierre Marcolini” door PIERRE MARCOLINI GROUP SA/NV, met maatschappelijke zetel te Spaarbekkenstraat 4 te 1130 Brussel en ingeschreven in het handelsregister der Belgische vennootschappen onder het nummer 0461.740.982 enerzijds, hierna “de Verkoper” genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst via de website https://eu.marcolini.com, hierna “de Klant” genoemd. Afhankelijk van de bijzondere situatie van de Klant (hoedanigheid van consument of niet) kunnen sommige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn op hem.

PIERRE MARCOLINI GROUP SA/NV biedt de Klant online producten te koop aan onder de naam “de E-Boetiek van Pierre Marcolini”.

De Klant verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn.

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website https://eu.marcolini.com. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via het e-mailadres [email protected], per telefoon op 00 32 (0) 2 247 99 51. De aanbieding van de producten is niet bindend voor de Verkoper en vormt derhalve geen aanbod in de burgerrechtelijke zin.

De afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms waarin de producten getoond worden, vallen buiten het contractuele kader van onderhavige algemene voorwaarden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die deze afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms zouden kunnen bevatten.

De consument beschikt niet over het recht af te zien van zijn aankoop aangezien de producten op de E-Boetiek van Pierre Marcolini levensmiddelen zijn met een fragiele toestand en korte houdbaarheid.

De producten die worden aangeboden via de E-Boetiek van Maison Pierre Marcolini zijn deze die op de Website voorkomen op de dag waarop de Klant deze raadpleegt, dit onder voorbehoud van beschikbare voorraden.

De Klant kan kennisnemen van de verschillende producten die de Verkoper aanbiedt op zijn website https://eu.marcolini.com. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.

De producten worden gepresenteerd in een informatiefiche (productnaam, samenstelling, foto en prijs) die zo exact en nauwkeurig mogelijk werd opgesteld om de beschrijving zo getrouw en volledig mogelijk te houden. Aangezien de producten in digitale vorm op het Internet worden aangeboden, bestaat echter steeds de kans dat het beeld dat de Klant hiervan heeft op basis van de foto’s op onze Website enigszins verschilt van de werkelijkheid.

De Klant kan vervolgens de gewenste producten selecteren, alsook hun hoeveelheid. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant.
Wanneer de Klant een product via de site koopt, kan hij/zij tegelijkertijd een klantenaccount aanmaken door te klikken op “Ik wens een account aan te maken zodat ik kan doorgaan met winkelen”. De Klant moet vervolgens een formulier invullen. Bovendien moet de Klant zijn e-mailadres invoeren en een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord kiezen. De Klant zal dit paswoord later moeten gebruiken om zichzelf te kunnen identificeren op de website. De Klant aanvaardt dat deze tweeledige gebruikersidentificatie een bewijs van zijn identiteit vormt en zijn instemming met onderhavige verkoopsvoorwaarden bevestigt.

De Klant kan op elk ogenblik een overzicht verkrijgen van de door hem geselecteerde producten door te klikken op “Mijn winkelmandje”, verder gaan met de selectie van de producten door te klikken op “Doorgaan met mijn aankoop”, eventuele bij de bestelling foutief ingevulde gegevens corrigeren door te klikken op “Terugkeren” (correcties zijn evenwel niet meer mogelijk zodra de Klant geklikt heeft op “Mijn bestelling bevestigen”), en de selectie en bestelling van producten voltooien door te klikken op “Mijn bestelling bevestigen”.

Klanten die zich nog niet geïdentificeerd zouden hebben nadat zij geklikt hebben op “Mijn bestelling bevestigen”, moeten zichzelf identificeren aan de hand van het e-mailadres en paswoord dat zij op voorhand aangemaakt hebben via het menu “Een account aanmaken” teneinde de gekozen producten te kunnen bestellen.

De Klant kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 de door hem gewenste betaalmethode kiezen.

De klant bevestigt zijn bestelling zodra hij klikt op “Kopen”: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief gesloten. Eventueel foutief ingevoerde gegevens bij de bestelling kunnen niet meer worden rechtgezet door de Klant.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de Klant per e-mail een bevestiging ontvangt en heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de Klant tot gevolg. De bevestigingsmail bevat onderstaande gegevens:

  • Overzicht van het/de besteld(e) artikel(en)
  • Totaalbedrag van de bestelling
  • Totaalbedrag van de leverings- en verwerkingskosten van de bestelling
  • Gegevens van de Klant
  • Plaats en datum waarop de bestelling wordt verstuurd (ter informatie)
  • Informatie over de betalingsmodaliteiten
  • Contactgegevens van de klantendienst van de E-Boetiek van Pierre Marcolini.

De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen.

De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd.

De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen.

De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft.

Bestellingen zijn slechts definitief zodra de Klant de overeengekomen betaling van de bestelling heeft uitgevoerd.

De prijzen van de verschillende producten worden uitgedrukt in euro’s (€) en in Britse ponden (£) en zijn inclusief taksen en heffingen. De prijzen worden beschouwd als nettoprijzen en zijn exclusief portokosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd in euro’s of Britse ponden op basis van de op het ogenblik van de registratie van de bestelling geldende prijzen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. De plaatsing van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs.

De eventuele portokosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten eveneens voldaan worden op het ogenblik van de bestelling.

De bevestigingsmail van de bestelling bevat een totaalbedrag: dit is de definitieve prijs en omvat alle taksen, heffingen en kosten.

Bestellingen die via de website geplaatst en buiten België geleverd worden, kunnen in het land van bestemming onderhevig zijn aan eventuele taksen en douanerechten. Deze eventuele douanerechten en taksen geheven op de levering van een artikel zijn volledig ten laste van de Klant en vallen onder diens verantwoordelijkheid. De Verkoper is niet verplicht na te gaan of er douanerechten en taksen geheven worden en hoeft de Klant hiervan niet in kennis te stellen. De Verkoper raadt de Klant aan hierover zelf inlichtingen in te winnen bij de bevoegde autoriteiten van zijn land.

De website van de E-Boetiek van Pierre Marcolini is onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de website aangeboden producten worden vanuit België verstuurd. De facturen worden opgesteld in euro’s of in Britse ponden en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt voor de producten en 21% voor de transportkosten. Bestellingen die verzonden worden naar een andere Europese Lidstaat dan België zijn onderworpen aan het BTW-tarief van het land van verzending overeenkomstig de drempelwaarden die zijn toegestaan door de Europese Unie.

De Verkoper aanvaardt de volgende betalingsmogelijkheden: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS en PAYPAL. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de betaling van de prijs.

De bestelling wordt pas verder afgehandeld zodra zij gevalideerd is, ongeacht de gekozen betaalmethode. Elke bestelling wordt geregistreerd, maar niet verder afgehandeld, zolang zij niet gevalideerd is. Een bestelling wordt gevalideerd zodra het organisme voor controle en verificatie van betalingen de toestemming tot het in debet brengen van het bedrag verstuurd heeft. Op dat ogenblik verstuurt de Verkoper een bevestigingsmail naar de Klant en wordt het bedrag in debet gebracht bij de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de afhandeling van de bestelling op te schorten indien de geaccrediteerde organismen de toestemming tot betaling per bankkaart niet verlenen of ingeval van niet-betaling. In dat geval kan de Verkoper de verkoop als ongedaan beschouwen.

De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

Over het algemeen aanvaarden beide partijen elektronische bewijsmiddelen om het bestaan van hun contractuele relatie aan te tonen (e-mail, back-up…).

De partijen komen overeen dat de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van de transacties die de Klant via de website voltrokken heeft. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.

De bestelbonnen en facturen worden op een betrouwbare en duurzame drager gearchiveerd en kunnen als bewijs worden voorgelegd.

De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De bestellingen worden verstuurd vanuit België binnen een termijn van 1 tot 15 werkdagen, te rekenen vanaf de betaling van de bestelling, behalve ingeval van overmacht.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering en/of het ontbreken van levering wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.

De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan de Verkoper van zijn verplichting tot levering: oorlog, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van de Verkoper om bevoorraad te worden. De Verkoper dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet.

In elk geval kan de tijdige levering van de producten slechts plaatsvinden indien de Klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de Verkoper. De termijnen worden bovendien louter ter informatie en te goeder trouw vermeld op de bestelling of het overzicht hiervan. De termijnen op zich vormen derhalve geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en de Verkoper kan niet verplicht worden tot de betaling van een schadeloosstelling van welke aard ook of verwijlintresten indien hij zijn verplichtingen laattijdig uitvoert.

De Klant kan eveneens de vastgestelde datum wijzigen indien hij de in de bevestigingsmail vermelde voorwaarden vervult. Hij kan deze datum wijzigen via de website https://eu.marcolini.com of door contact op te nemen met de klantendienst op het adres [email protected] De bijkomende kosten en/of wijzigingen van de kosten die het gevolg zijn van deze datumwijziging, zijn ten laste van de klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie.

De via de website https://eu.marcolini.com aangekochte producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft meegedeeld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten die de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling gemaakt zou hebben.

De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst ingeval van overmacht, verstoringen van de openbare orde, gedeeltelijke of volledige stakingen van onder andere het openbaar vervoer en de vervoersdiensten.

Een gedetailleerde leveringsbon wordt voor de bestelling op naam van de Klant opgesteld en bij de bestelling gevoegd.

Retourzendingen van de producten worden uitsluitend om kwaliteitsredenen aanvaard. In dit geval vragen wij u een e-mail te versturen naar de klantendienst op het adres [email protected] Bij deze mail dienen foto’s van het product en de verpakking te worden gevoegd. Retourzendingen zijn slechts gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling mogelijk.

Overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is het recht op herroeping uitgesloten voor contracten die op afstand worden gesloten via de website https://eu.marcolini.com.

De producten worden aangeboden voor zover deze beschikbaar zijn. Indien bepaalde producten na de plaatsing van een bestelling niet beschikbaar zouden blijken, stelt de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail in kennis. De Klant kan in dat geval vragen zijn bestelling te annuleren. Uiterlijk dertig dagen na de annulering ontvangt de Klant het door hem betaalde bedrag op zijn bankrekening.

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op onze website vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. De volledige of gedeeltelijke reproductie hiervan zonder de instemming van de Verkoper is strikt verboden. Behoudens uitdrukkelijke vermelding houdt de bestelling geen overdracht of concessie van intellectuele rechten in.

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn prestaties overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving heeft uitgevoerd.

De Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor eigen bedrog of wegens de zware fout van hemzelf of van zijn aangestelden of gevolmachtigden.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle indirecte schade die uit het voorgaande kan voortkomen, exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, activiteitenverlies, verlies van klanten, aantasting van de reputatie, schaden of onkosten die zich zouden kunnen aandienen. Deze opsomming is niet uitputtend.

Alle klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk per e-mail verstuurd worden naar [email protected] of per aangetekende zending gericht aan de Verkoper, wiens adres vermeld wordt in Artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. Indien binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van de klacht zou blijken dat de Verkoper zijn verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, zal deze op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten die het voorwerp van de klacht uitmaken.

De E-Boetiek van Pierre Marcolini behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat de sommen die de Klant in het kader van zijn bestelling verschuldigd is ten volle geïnd zijn. De eigendomsoverdracht van een door de Klant aangekocht goed aan een derde persoon valt buiten het toepassingsgebied van onderhavige algemene voorwaarden. Enkel de oorspronkelijke Klant kan zich desgevallend beroepen op de bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Het doorgeven van naamgegevens die aangevraagd worden in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de afhandeling en de levering van bestellingen, alsook voor het opstellen van facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Bij het ontbreken van deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.

De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet aan derden vrij te geven. Deze informatie zal uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden, d.w.z. teneinde het beheer van de bestellingen, de facturatie, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing of persoonlijke publiciteit te verzorgen. Deze opsomming is niet uitputtend.

Deze informatie kan evenwel worden meegedeeld aan de organismen die contractuele banden hebben met de Verkoper voor commerciële prospectiedoeleinden.

Indien zij zulks wensen, kunnen bezoekers van de website op verzoek en kosteloos vragen dat hun persoonsgegevens niet behandeld worden voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden.

De Verkoper verbindt zich ertoe de beginselen na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Klanten die op de website van de Verkoper producten besteld hebben, kunnen op elk ogenblik vragen de door de Verkoper geregistreerde persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of te laten verwijderen. Zij kunnen zulks doen door een e-mail te versturen naar [email protected] of door een brief te versturen naar het in Artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden vermelde adres.

Meer weten over ons privacybeleid.

Alle door de Klant geplaatste bestellingen en door de Verkoper uitgevoerde leveringen impliceren de volledige en onvoorwaardelijke naleving door de Klant van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, en zulks met uitzondering van alle andere documenten, zoals de eigen algemene voorwaarden van de Klant, prospectussen, catalogussen enz. Deze laatste hebben uitsluitend een indicatieve waarde.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun commerciële relatie. Uitzonderingen zijn enkel toegestaan indien deze uitdrukkelijk tussen beide partijen worden overeengekomen. De uitdrukkelijke uitzondering op één van de algemene of bijzondere voorwaarden houdt geen afstand van de toepassing in van de overige algemene of bijzondere voorwaarden.

De nietigverklaring of niet-toepasselijkheidsverklaring van één van de bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden laat de overige algemene of bijzondere voorwaarden onverlet. Deze laatste blijven in dat geval volledig geldig en van toepassing.

Het feit dat de Klant de onderhavige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, stelt hem generlei vrij van hun toepassing.

De bestelling van een op de website aangeboden product houdt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Voor deze aanvaarding is een schriftelijke handtekening van de Klant bovendien niet vereist.

De validering van de bestelbon door de Verkoper vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en het bewijs vormt van de integrale bestelling en de opeisbaarheid van de in het kader van de uitvoering van voormelde bestelling verschuldigde sommen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat hij de Klant hiervan persoonlijk in kennis moet stellen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enigerlei schadeloosstelling. De Klant moet derhalve op gezette tijdstippen de algemene voorwaarden controleren teneinde na te gaan of deze gewijzigd zijn. De Klant kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden opslaan of afdrukken op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres [email protected] De Klant dient zich in eerste instantie tot de Verkoper te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen.

Indien het geschil blijft bestaan, zal het beslecht worden overeenkomstig de Belgische wetgeving door de rechtbanken van het arrondissement Brussel die, in principe en behoudens een andersluidende wettelijke bepaling, hiervoor als enige bevoegd zijn.

Schrijf u in voor onze newsletter

Volg de actualiteit binnen Maison Pierre Marcolini vanop de eerste rij.

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met ons privacybeleid.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Volg ons ook op

suivez-nous sur instagram suivez-nous sur facebook suivez-nous sur twitter