Algemene gebruiksvoorwaarden

Uitgever en webdesigner:
De website eu.marcolini.com (hierna de “Website”) wordt uitgegeven door de vennootschap “PIERRE MARCOLINI GROUP SA/NV” (hierna de “Vennootschap), Spaarbekkenstraat 4, 1130 Brussel, België. – BTW: BE 0461.740.982

Directeur Publicatie: Marcolini Pierre, Gedelegeerd bestuurder

Webhost:
PlanetHoster
4416 Louis-B.-Mayer
Laval, Québec
Canada H7P 0G1

Credits:
Informatie-architectuur – Eric Delaloy
UI design – Jan Tonellato / Synthview
Web Development – Whodunit

Door gebruik te maken van deze Website erkent de bezoeker, d.w.z. de internetgebruiker, dat hij/zij kennis heeft kunnen nemen van de gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het gebruik van deze Website maken onderhavige gebruiksvoorwaarden van rechtswege van toepassing.

De Vennootschap zal er naar beste vermogen voor zorgen dat de via deze Website verspreide informatie correct en actueel is. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de inhoud ervan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Vennootschap kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze Website gepubliceerde informatie evenwel niet garanderen. De Vennootschap aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor:

 • eventuele onderbrekingen van de Website
 • eventuele bugs

Eventuele schade ingevolge de ongeoorloofde wijziging van de op deze Website gepubliceerde informatie door derden en meer in het algemeen alle eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht haar oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die ontstaat naar aanleiding van het bezoek aan de Website of de onmogelijkheid hiertoe, alsook naar aanleiding van het gebruik van de Website en/of de credits met betrekking tot informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de Website.

In het bijzonder aanvaardt de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die veroorzaakt kan worden aan de informatica-uitrusting van de internetgebruiker ten gevolge van zijn toegang tot deze Website, alsook het gebruik of het downloaden van elementen die hierop voorkomen (gegevens, tekst, afbeeldingen, films of geluid, enz.).

De persoonsgegevens die u via deze Site meedeelt (zoals uw naam, voornaam en e-mailadres) worden opgeslagen in de database van de vennootschap “PIERRE MARCOLINI GROUP SA/NV”, Spaarbekkenstraat 4, 1130 Brussel, België. Uw persoonsgegevens zullen steeds behandeld worden overeenkomstig de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Inzameling van uw persoonsgegevens

Door het gebruiken en plaatsen van bestellingen via deze Website aanvaardt u dat uw persoonsgegevens overeenkomstig onderhavig privacybeleid verwerkt worden. Dit beleid is steeds van toepassing wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt.

Uw persoonsgegevens worden ingezameld wanneer u:

 • – de Website bezoekt
 • – een bestelling plaatst via de online boetiek van de Website
 • – een klantenaccount aanmaakt op de Website
 • – zich inschrijft voor de Newsletter van Maison Pierre Marcolini
 • – onze klantendienst of persdienst contacteert, een bedrijfscatalogus aanvraagt of vraagt om teruggebeld te worden voor een evenement of B2B-samenwerking
 • – ons uw persoonsgegevens meedeelt via de Website of op om het even welke andere wijze.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden ingezameld via zogeheten Cookies.

Aard van de ingezamelde gegevens

In het kader van het beheer van onze diensten kan volgende informatie worden ingezameld via de Website:

 • – uw IP-adres
 • – uw voornaam en naam
 • – uw e-mailadres
 • – uw facturatie- en leveringsadressen
 • – de persoonsgegevens van de personen naar wie u onze creaties wil versturen (naam, voornaam, e-mailadres, leveringsadres…)
 • – uw telefoonnummer
 • – de naam van uw vennootschap.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • – uw klantenbestellingen te behandelen
 • – uw vragen aan onze klanten-, B2B- of persdienst te beantwoorden
 • – uw gedrag op de Website en uw interacties met onze marketingcampagnes te analyseren met het oog op de verbetering van onze producten en diensten
 • – u informatie en commerciële aanbiedingen te versturen over bestaande en nieuwe producten en diensten van Maison Pierre Marcolini
 • – u gepersonaliseerde diensten een aanbiedingen voor te stellen per e-mail, telefoon of via de Website
 • – u onze newsletters te versturen indien u zich daarvoor heeft ingeschreven (u kan zich op elk ogenblik uitschrijven door te klikken op de daartoe voorziene link onderaan elke newsletter of door een mail te versturen naar [email protected]).

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld:

 • – met de verschillende vennootschappen van de Pierre Marcolini Group, die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u informatie en commerciële aanbiedingen te versturen
 • – met sommige van onze dienstverleners zoals DHL, bpost, Stripe en Amazon, die ons helpen bij de afhandeling van uw bestellingen, de levering van uw pakketjes en de verwerking van uw betalingen. Zij kunnen u informatie en commerciële aanbiedingen versturen en uw gebruik van de Website analyseren (de regelgeving inzake de bescherming van uw persoonsgegevens is eveneens van toepassing op onze dienstverleners).

Uw rechten

Indien u een account heeft op de Website, kan u bij ons een overzicht aanvragen van al uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Dit overzicht bevat tevens de gegevens die u ons bezorgd heeft. U kan ook vragen om de verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit recht is niet van toepassing op gegevens die wij bewaard hebben voor administratieve of wettelijke doeleinden of om veiligheidsredenen. U kan dergelijk verzoek per e-mail naar ons versturen op [email protected] of per gewone post naar het volgende adres: PIERRE MARCOLINI GROUP SA/NV, Spaarbekkenstraat 4, 1130 Brussel, België.

Veiligheid van uw gegevens

Wij implementeren technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen hun toevallige, illegale of niet-toegestane vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Wegens het inherente karakter van het Internet kunnen wij de absolute beveiliging van de communicatie tussen u en de Vennootschap en de bewaarde persoonsgegevens echter niet garanderen. Wij zullen u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving informeren over elke inbreuk in verband met persoonsgegevens die nadelige gevolgen kan hebben voor uw privéleven.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens in verband met het beheer van bestellingen via de online boetiek van de Website worden bewaard gedurende een periode van 6 jaar. Deze periode bedraagt 3 jaar voor gegevens met betrekking tot potentiële klanten, te rekenen vanaf hun laatste actieve contact met de Vennootschap.

Over het algemeen worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode waarin u de Website gebruikt of tot het ogenblik waarop u uw klantenaccount verwijdert. Na de verwijdering van uw account kunnen uw opmerkingen / meningen bewaard blijven op de Website. Gelieve ons te contacteren op de hierboven beschreven wijze indien u ook deze informatie wil laten verwijderen.

Update van ons privacybeleid

Wij behouden onszelf het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Behalve andersluidende bepaling worden alle wijzigingen van kracht vanaf de datum van publicatie.

Deze site maakt gebruikt van cookies. Dat zijn kleine bestanden die, wanneer u de website bezoekt, naar de harde schijf van uw computer worden verstuurd door de server waarop de website gehost wordt. Door de code van de cookie kan uw computer tijdens een later bezoek herkend worden en kan de navigatie op de website sneller verlopen.

In deze cookies wordt uw taalvoorkeur opgeslagen, zodat de website bij een volgend bezoek automatisch in de door u gekozen taal verschijnt. Cookies bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens. Bijgevolg kan niemand geïdentificeerd worden door deze cookies.

Indien u dat wenst, kunt u uw browser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Indien u de parameters van uw browser niet wijzigt en onze Website blijft gebruiken na kennisname van de infobanner over cookies, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de registratie van cookies op uw toestel.

U kan zelf beslissen of cookies al dan niet bewaard mogen worden. Echter, het uitschakelen van cookies door het wijzigen van de instellingen van uw browser kan tot gevolg hebben dat onze Website en zijn onderdelen niet op dezelfde wijze werken of niet dezelfde gepersonaliseerde ervaring bieden. Indien u al uw cookies uitschakelt, moet u uw voorkeuren op onze Website bijwerken. Indien u een ander toestel, gebruikersprofiel of browser gebruikt, moet u uw voorkeuren opnieuw meedelen.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu

De Vennootschap slaat informatie op over de verbinding die u instelt met onze website en over de software die u hiervoor gebruikt. Deze informatie betreft met name uw IP-adres, het tijdstip van het bezoek, het type browser dat u gebruikt en de bezochte pagina’s.

Deze gegevens worden een jaar lang bewaard. Ze worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van onze website en onze dienstverlening te verbeteren op basis van een analyse van uw gebruik. De Vennootschap kan deze gegevens doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties indien zij hierom verzoeken of in het kader van de verplichting om alle illegale content te melden aan de procureur des Konings. Desgevallend kunnen de gerechtelijke autoriteiten u identificeren op basis van uw IP-adres via uw internetprovider.

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van deze andere websites, noch voor artikelen die daarop staan of die men via deze websites kan verkrijgen. Het bestaan van (een) hyperlink(s) naar andere websites of verwijzingen naar informatie, producten of diensten van derden, heeft onder geen beding tot gevolg dat de Vennootschap deze websites of het materiaal daarop goedkeurt. Opmerkingen of vragen die betrekking hebben op andere websites, moeten naar de verantwoordelijke van die websites verstuurd worden.

De Vennootschap herinnert eraan dat voor het creëren van hyperlinks naar de Homepage of andere pagina’s van deze Website het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Vennootschap vereist is.

De Website en de in het kader van de Website gebruikte software kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt op grond van intellectuele eigendomsrechten of andere wetgeving. Behoudens andersluidende bepaling, behoort het intellectuele eigendomsrecht op de documenten die voorkomen op de Website en in alle voor deze Website gecreëerde elementen exclusief toe aan de Vennootschap. De Vennootschap kent derhalve geen enkele licentie of andere rechten toe. De gebruiker geniet uitsluitend het recht om de Website te raadplegen.

De reproductie van op de Website gepubliceerde documenten is enkel toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en particulier gebruik. De reproductie en/of het gebruik van voor andere doeleinden gemaakte kopieën is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden een afgeleid werk te kopiëren, wijzigen of creëren, het ontwerp of de samenstelling van de broncode om te keren of op enigerlei andere wijze te trachten deze broncode te achterhalen (met uitzondering van de in de wet voorziene gevallen), alsook alle overige rechten in verband met de software te verkopen, toewijzen, sublicentiëren of overdragen.

Het is eveneens verboden de software te wijzigen of hiervan gewijzigde versies te gebruiken, in het bijzonder (en zonder dat deze opsomming beperkend is) om een niet-toegestane toegang te verkrijgen tot de dienst of om toegang te verkrijgen tot de Website via een ander medium dan de interface die de Vennootschap hiertoe ter beschikking stelt van de internetgebruiker.

Deze Website en zijn toegangs- en gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres [email protected] De Klant dient zich in de eerste instantie tot de Verkoper te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen.

Indien het geschil blijft bestaan, zal het beslecht worden overeenkomstig de Belgische wetgeving door de rechtbanken van het arrondissement Brussel die, in principe en behoudens een andersluidende wettelijke bepaling, hiervoor als enige bevoegd zijn.

We houden van elke keer dat we onze producten op social media zien en soms kunnen we vragen om deze foto’s/films te delen in onze kanalen. De foto’s worden voornamelijk gepubliceerd op de respectievelijke productpagina’s op onze website om andere klanten een glimp te laten opvangen van hun werkelijke gebruik. In sommige gevallen worden ze ook gepubliceerd in een van onze andere kanalen, zoals Instagram, Facebook, Nieuwsbrieven of in een winkelomgeving.

Door op ons verzoek te reageren met de hashtag #yespierremarcolini gaat u akkoord met het volgende:

U verstrekt de Pierre Marcolini Group, een niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde licentie om alle foto’s die u hebt gereageerd met #yespierremarcolini, hierna te noemen “foto”, te gebruiken in hun marketing en/of reclame, inclusief in de galerij op de website, nieuwsbrieven, sociale media, e-mail en andere klantencommunicatie, winkelmateriaal en andere marketingdoeleinden. Dit omvat onder andere het recht om uw foto’s te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen en te bewerken.

U verklaart en garandeert dat u de rechten op het door u ingezonden materiaal bezit of controleert en dat u toestemming heeft van elke persoon of personen die op de foto’s verschijnen. Bovendien verklaart u dat u een individu bent (d.w.z. geen bedrijf), dat u ten minste 18 jaar oud bent of toestemming van uw ouders heeft en dat het gebruik van uw foto’s door Pierre Marcolini Group geen inbreuk zal maken op de rechten van derden of op enige wet.

Bij deze ontslaat u Pierre Marcolini Group van alle verplichtingen om u te betalen voor het gebruik van uw foto’s en bevrijdt u Pierre Marcolini Group en alle personen die voor Pierre Marcolini Group optreden van alle claims (inclusief claims van derden), aansprakelijkheden, ongeacht de aard, in verband met het gebruik van de foto’s zoals hierboven beschreven.

U kunt ons altijd bereiken over kwesties van privacy en gegevensbescherming door contact met ons op te nemen via: [email protected]

Schrijf u in voor onze newsletter

Volg de actualiteit binnen Maison Pierre Marcolini vanop de eerste rij.

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met ons privacybeleid.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Volg ons ook op

suivez-nous sur instagram suivez-nous sur facebook suivez-nous sur twitter